T5- Otporni termometri za uvarivanje


t5-s
T5 - OTPORNI TERMOMETRI ZA UVARIVANJ

Otporni termometri za uvarivanje namenjeni su za ugradnju u zaštitne čaure, različitih konstrukcija, i merenje temperature tečnih i gasovitih medija, na visokim pritiscima, prvenstveno u rezervoarima, cevovodima i dr..

Otporni termometar se direktno montira u postojeću zaštitnu čauru ili se isporučuje u kompletu sa zaštitnom čaurom, po zahtevu kupca.

Električna veza ostvaruje se preko priključne pločice ili transmitera, u priključnoj glavi.

Osnovni delovi otpornog termometra su:

- priključna glava,
- vratna cev,
- merni uložak.

Priključna glava otpornog termometra može biti raznih dimenzija i oblika, a definiše se preko konfiguratora.

Merni uložak može da bude u klasičnoj i mantel izvedbi sa različitim tipovima otpornog senzora koji se definišu preko konfiguratora.

Preporučujemo mantel izvedbu, koja ima niz prednosti:

- spoj senzora i vodova nalazi se u visoko komprimovanom magnezijum oksidu,bez prisustva kiseonika,
- brži odziv,
- velika otpornost na vibracije,
- veća pouzdanost u rad,
- duži eksploatacioni vek.

Jedina prednost klasičnog mernog uloška je niža cena.

Tehničke karakteristike Osnovne tehničke karakteristike specificirane su u konfiguratoru.
Popunjavanjem konfiguratora generiše se kod za naručivanje, koji definiše proizvod.

Ugradna dužina otpornog termometra može biti:
- konstantna (ostvaruje se pomoću procesnog priključka koji je zavaren za vratnu cev),
- podešavajuća (ostvaruje se pomoću kompresionog priključka, koji je pomičan duž vratne cevi).

Procesni priključci mogu biti različitih oblika i dimenzija, po zahtevu kupca.

Primena:

- hemijska industija,
- industrija nafte,
- termoelektrane,
- prehrambena industrija,
- farmaceutska industrija,
- građevinske mašine, postrojenja, posude...

- više informacija

- Izbor proizvoda - konfigurator