header finish

Laboratorija za etaloniranje merila temperatureLaboratorija je od 2012 god. akreditovana od strane Akreditaconog tela Srbije prema standardu ISO/SRPS 17025.

Laboratorija je akreditovana za etaloniranje u prostorijama laboratorije i na terenu.

Etaloniranje merila temperature:

Šta je etaloniranje?

Etaloniranje je skup postupaka kojima se, pod određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti veličina, sa njihovim mernim nesigurnostima, koje ostvaruju etaloni, i odgovarajućih pokazivanja, sa pridruženim mernim nesigurnostima, koje daje rezultat merenja;

Etaloniranje se radi opremom koja je takođe etalonirana u akreditovanim laboratorijama, čime se obezbeđuje lanac sledivosti do međunarodnih primarnih etaloma.

Nakon etaloniranja izdaje se uverenje o etaloniranju, koje pored ostalog sadrži: grešku merenja sa pridruženom mernom nesigurnosti koja je izražena u skladu sa :EA-4-02 Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration

Kome treba etaloniranje ?

Etaloniranje je neophodno svim akreditovanim laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje po standardu ISO 17025
Etaloniranje je potrebno svim laboratorija koje su uvele ili nameravaju da uvedu neki od ISO standarda.
Etaloniranje je potrebno svim laboratorijama koje žele da imaju proverene podatke o grešci i mernoj nesigurnosti koju njihovi instrumenti prave.

Koliko često raditi etaloniranje ?

Interval između dva etaloniranja se određuje u skladu sa OIML preporukom OIML Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments. Najvažniji faktori koji utiču na ovaj interval su:

– Deklarisana ili zahtevana merna nesigurnost ispitivanja.
– Rizik da merilo tokom upotrebe dostigne maksimalnu dozvoljenu grešku merenja.
– Cena koštanja ispravljanja mernih rezultata kada se utvrdi da je merilo tokom dugog vremenskog perioda pravilo greške.
– Vrsta merila.
– Preporuka proizvođača merila.
– Učestalost i ozbiljnost korišćenja merila.
– Uslovi okolne sredine (klimatski uslovi, vibracije, itd ).
– Tendencija podataka iz predhodnih etaloniranja.
– Istorija servisiranja i održavanja merila.
– Učestalost unakrsne provere prema drugim instrumentima ili referentnim materijalima.
– Učestanost i kvalitet međuprovera.